சாலை ஆண்டவர் பாடல்

சாலை ஆண்டவர் பாடல்

“ இரு புருவத்திடையே யொளி காணில்

வருவதிலையே காலனே “

பொருள் :

 நெற்றியில் ஆன்ம ஒளி தரிசனை ஆகில் காலத்தை வெல்லலாம் என்றவாறு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s