“ மகாமகக்குளமும் எட்டிரெண்டும் “

“ மகாமகக்குளமும் எட்டிரெண்டும் “

மகாமகம் – 12 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நடக்கும் வைபவம்

இது உரைக்கும் உட்பொருள் என்ன ??

எட்டிரெண்டும் சிரசில் இணைவதுக்கு குறைந்தபட்சம் 12 ஆண்டுகள் பிடிக்கும் என்ற அனுபவ உண்மை கொண்டுளது

ஆனால் உண்மையில் இன்னும் அதிக காலம் பிடிக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s