” சுழுமுனை பெருமை “

” சுழுமுனை பெருமை “

ஆமென்ற மௌனவித்தை தாண்டிக் கேட்கில்

ஆதியாம் தசநாதம் கேட்குங் காணே

விளக்கம் :

அதாவது , மத்தியும் , இடையாம் திருமருதூர் தாண்டி சென்றால் தச நாதம் கேட்கும்

தச நாதம் :

மணி

கடல்

சங்கு

வண்டு

மாதிரி

இதன் விரிவு திருமந்திரம் உரைக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s