திருவடி  தவ அனுபவம்

திருவடி  தவ அனுபவம்

சாதகன் தெரியாத விஷயத்தை தனிப்பாடமாக நடத்தி தெரிய/புரிய வைக்கும்

சாதகனின் அறிவு ஆடையில் எங்கெங்கு துவாரம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் அடைத்து , முழுமை அடையச்செயும்

அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி  கையாண்டு பாடம் நடத்தும்

வீடியோ , நூல் , மக்கள் பேச்சு – உரையாடல் என பல்வகையிலும் பாடம் நடக்கும்

வெங்கடேஷ்      

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s