“ காயகல்பமும் சாகாக்கல்வியும் “

“ காயகல்பமும் சாகாக்கல்வியும் “

ரெண்டும் வெவ்வேறு

ஆனால் முதலாவது ரெண்டில் அடங்கும்

காயகல்பம் – உடல் / பாகங்கள் உறுப்பு ஆயுளை நீட்டிக்கும் பயிற்சி

அவ்ளோ தான்

சாகாக்கல்வி :

இதில் காயகல்பம் ஒரு படி

அதை தாண்டி , பல படிகள் கடந்து அடைவது

இதில் பல தரம் இருக்கு – படிகளும் உள

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s