“ ஒளி தேகம் பெருமை “

“ ஒளி தேகம் பெருமை “

ஸ்தூல பௌதீக உடல் நம் தாய் தந்தையர் அளிப்பது

ஆனால்

ஒளி தேகமாம் சுத்த பிரணவ ஞான தேகம்

சாகாக்கலானுபவ தேகங்கள் யாவும்

பெற்றோர் – தாய் தந்தையர் அளிக்க இயலாது

நாமே தவத்தால் தயவால் அருளால் அடைவது ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s