சிவபெருமானே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் – ஆதாரம் 1

இந்த பதிவு ஏன் அவசியமாகுது எனில் ??

நம் சன் அன்பர் அபெஜோதி வேறு சிவம் – நடராஜர் வேறு என உளறி வைப்பதால்

சிவபெருமானே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் ஆதாரம் பாடல் 1: பதிஉடையார் கனகசபாபதி எனும் பேர் உடையார்

பணம்பரித்த வரையர் என்னை மணம்புரிந்த கணவர்

விதியுடையார் ஏத்தநின்ற துதிஉடையார் ஞான

விளக்கனைய மெய்உடையார் வெய்யவினை அறுத்த

மதிஉடையார் தமக்கருளும் வண்கை பெரிதுடையார்

மங்கைசிவ காமவல்லி மணவாளர் முடிமேல் நதிஉடையார் அவர்பெருமை மறைக்கும் எட்டா தென்றால்

நான் உரைக்க மாட்டுவனோ நவிலாய் என் தோழி

  • திருவடிபெருமை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s