சிவபெருமானே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் ஆதாரப் பாடல் 2

இந்த பதிவு ஏன் அவசியமாகுது எனில் ??

நம் சன் அன்பர் அபெஜோதி வேறு சிவம் – நடராஜர் வேறு என உளறி வைப்பதால்

சிவபெருமானே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் ஆதார பாடல் 2

நான்புனைந்த சொன்மாலை நன்மாலை என்றருளித்

தான்புனைந்தான் ஞான சபைத்தலைவன் – தேன்புனைந்த

சொல்லாள் சிவகாம சுந்தரியைத் தோள்புணர்ந்த

நல்லான்தன் தாட்கே நயந்து

பாமாலை ஏற்றல்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s