சிவபெருமானே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் ஆதாரப்பாடல் 6

சிவபெருமானே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் ஆதாரப்பாடல் 6

(6 ம் திருமுறை) தரம்பிறர் அறியாத் தலைவஓர் முக்கண்

தனிமுதல் பேரருட்சோதிப்

பரம்பர ஞான சிதம்பர நடஞ்செய்

பராபர நிராமய நிமல

உரம்பெறும் அயன்மால் முதற்பெருந் தேவர்

உளத்ததி சயித்திட எனக்கே

வரந்தரு னகின்றாய் வள்ளல் நின் கருணை

மாகடற்கெல்லை கண்டிலனே

தனிதிருஅலங்கல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s