சிவபெருமானே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் ஆதாரபாடல் 7

சிவபெருமானே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் ஆதாரபாடல் 7

6ம் திருமுறை :

வான்வந்த தேவர்களும் மால்அயனும் மற்றவரும்

தான்வந்து சூழ்ந்தார் தலைக்கடையில் – தேன்வந்த

மங்கை சிவகாம வல்லியொடும் எம்பெருமான்

இங்குநடஞ் செய்வான் இனி-இராமலிங்கனார்

சுத்தசிவநிலை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s