சிவபெருமானே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் ஆதாரப்பாடல் 8

சிவபெருமானே அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் ஆதாரப்பாடல் 8

6 ம் திருமுறை:

நஞ்சுண்டு உயிர்களைக் காத்தவனே நடநாயகனே

பஞ்சுண்ட சிற்றடிப் பாவை பங்கா நம் பராபரனே

மஞ்சுண்ட செஞ்சடை மன்னாபொன் அம்பல வாவலவா

பிஞ்சுண்ட வாய்க்குப் பழம் அளித் தாண்ட பெரியவனே

தனிதிருஅலங்கல்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s