“ ஞானவாபி  – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ ஞானவாபி  – சன்மார்க்க விளக்கம் “

இப்போது நாட்டில் ஓடும் சர்ச்சையான செய்தி

வாவி = நீர் நிலை ,  குளம்

வட நாட்டவர் “ வி “ பயன்படுத்துவதிலை

அதனால் வாபி ஆனது

ஞானவாபி – ஞானம் விளங்கும் குளம்  நீர் நிலை 

இது என்ன கூற வருது எனில் ??

ஞானம் மௌனம் ஆகிய ஆன்மா விளங்குவது சிரசிலுள்ள குளத்தில்

அபெஜோதி அகவல் :

“ எனது குளத்தினும் நிரம்பிய குருசிவபதியே “

அதனால் தான் ரங்க நாதர் இருப்பதும் நீர் சூழ்ந்த திருவரங்கத்தில்

அது ஒரு தீவு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s