“ தமிழ் பெருமை “

“ தமிழ் பெருமை “

ஒரு தமிழ்ப்பேராசிரியை கவிஞர் ஆசை :

இலக்கியம் போல் ஒரு குடும்பம்

இலக்கணம் போல் ஒரு கணவன்

எப்படி ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s