காகபுஜண்டர் பாடல் :

காகபுஜண்டர் பாடல் :

பூட்டுடைக்க வல்லவரே புருவம் வாரும்
புகுந்து கொள்ளும் புருவமத்தி திறவுகோலை
  

பொருள் :

முச்சுடர் மத்தி மண்டபம் ஏத்த வல்லாரே – புருவக்கண் பூட்டை திறக்க வல்லார்

ஆவர்

  வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s