ஞானியர் உலக மயம்

ஞானியர் உலக மயம்

1 காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

தடுக்குமே கோடான கோடிசக்தி

தான் வந்து போராடி மாளுமாளும்

அடுக்குமே பின்னாலே அதுவும்வந்தே

அய்யய்யோ  எத்தனையோ எண்ணவுண்டோ??

விடுக்குமே வாசல்வழி தடைகள் தானே

மேலேற வொட்டாது ஒளிவிற்சிக்கும்

கொடுக்குமோ முத்தியென்ற திரிகாலத்தை

கூறாது தடுத்துவிடும் மேலேற

பொருள் :

ஆன்ம சாதகன் தன் தவத்தில் மேலேற எத்தனிக்கும் போது , தடைகள் எப்படி என்ன இருக்கும் என விவரிக்கிறார் சித்தர்

கோடான கோடி சக்திகள் வந்து ஆசை காட்டி , மயக்கி , தவத்தில் இருந்து சறுக்க முயற்சி செய்வார்

தவத்தை கலைக்க பார்ப்பார்

எல்லா ஞானிகளும் இந்த எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்

2

மாணிக்கவாசகர்

தெய்வ மென்பதோர் சித்தமுண் டாகி

முனிவி லாததோர் பொருளது கருதலும்

ஆறு கோடி மாயா சத்திகள்

வேறுவேறு தம்மாயைகள் தொடங்கின

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s