சிவவாக்கியர் பாடல்

சிவவாக்கியர் பாடல்

இருவரங்க மும்பொருந்தி யென்புருகி நோக்கிலீர்

உருவரங்க மாகிநின்ற வுண்மையொன்றை யோர்கிலீர்

கருவரங்க மாகிநின்ற கற்பனை கடந்துபின்

திருவரங்க மென்றுநீர் தெளிந்திருக்க வல்லீரே…!!

பொருள் :

எலும்பு உருக இரு திருவடியும்  சேர்த்து தவம் செய்க

செய்தால் ஆன்மா  இருப்பிடம்    திருவரங்கம் எனும் ஸ்ரீரங்கம் என தெளிவீரே

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s