” சித்த வித்தையும் –  சித்தர் வித்தையும்”

“ சித்த வித்தையும் –  சித்தர் வித்தையும்”

முதலாவது

செயற்கையாக சுவாசத்தை மேலே ஊதுவது

ரெண்டாவதில் இயற்கையாக நடப்பது

தானாக நடந்தால் தான் சிறப்பும்

அனுபவமும் வரும்

இதைத் தான் “ உந்தீபற உந்தீபற “  என சித்தர் பெருமக்கள் பாடுகிறார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s