“ ரங்க சமுத்திரம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ ரங்க சமுத்திரம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

இது வைணவ சமயத்தில் இருக்கும் பேர்

ஊர் இடம் பேர்

பொருள் :

சமுத்திரம் = பாற்கடல் – சிதாகாய வெளி

அதில் வீற்றிருக்கும் விளங்கும் ஆன்மா /தெய்வம்  ஆகிய ரங்கன்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s