“ வள்ளல் பெருமானும் –  பாரதியாரும் “  

“ வள்ளல் பெருமானும் –  பாரதியாரும் “  

பாரதி :

“ ஓடி விளையாடு பாப்பா

நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா “

வள்ளல் பெருமான் : 

ஆடேடி பந்து என பாடுவது

ரெண்டும் ஒரே பொருளைக் குறிப்பதாம் – கண்மணி  

பாரதியாரும் ஒரு மிக சிறந்த சன்மார்க்கி தான்

இது பெரும்பாலானவர்க்குத் தெரியாது

வெங்கடேஷ்  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s