” திருவடி/ கண்ணாடி தவம் பெருமை “

“ திருவடி/ கண்ணாடி தவம் பெருமை “

“ ஞானியர் இறையை சிக்கென பிடித்தேன் “ என்பர்

இது கண்ணாடி தவத்தால் சாத்தியமாகும்

கண்கூடாக பார்ப்பதால் மிக எளிதாகுது

ஆனால்

மெய்ப்பொருளை கற்பனை செய்து சிக்கென பிடித்தல் மிக கடினம்

இது கண்ணாடி தவத்தின் பெருமை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s