அக்காலமும் இக்காலமும்

அக்காலமும் இக்காலமும்

அக்காலம் :

ரயில் 35 – 40 கி மீ வேகம் தான் ஓடும்

கிரிக்கெட் வீரர் டொக்கு வைத்தே நாள் ஓட்டிடுவார்

100 பந்தில் 40 ரன் எடுப்பார்

இக்காலம் :

ரயில் 130 – 150 கி மீ வேகம்

கிரிக்கெட் வீரர் :

30 பந்தில் 100 ரன் எடுக்கிறார்

காலம் மாறிப் போச்சி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s