“ சைவம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ சைவம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

அகப்பேய் சித்தர் பாடல் :

தானது நின்றவிடம் அகப்பேய்
சைவங் கண்டாயே
ஊனற நின்றவர்க்கே அகப்பேய்
ஊனமொன் றில்லையடி

விளக்கம் :

“ தான் தான் “ என சதா அசைகின்ற ஜீவ போதம் ஒழிந்து அசைவற நிற்றல் தான் சைவம்

இந்த தத்துவங்களால் ஆன உடல்  ஒழிந்தும்  கடந்தும் , உடலிலா வெளியாய் நின்றக்கால் உயிர்க்கு ஒரு குறையுமிலை என்கிறார் சித்தர்    

சைவம் – இது உணவு சம்பந்தப்பட்டது அல்ல

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s