” ஆலங்குளம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “ 

“ ஆலங்குளம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “   

இது த நாட்டின் ஒரு ஊர்

பேர் காரணம் :

ஆலம் – விஷம்

குளம் – சிரசில் இருக்கும் குழி பள்ளம்

அதாவது குண்டலினி தன் விஷ முகத்தால் , குழியை மறைத்திருக்கும் நீர்  நிலை ஆகிய குளம் தான் ஆலங்குளம்

அகவல் :

எனது குளத்தினும் நிரம்பிய குருசிவபதியே

ஆன்மாவின் நிலை உலகில் பலப்பல புற வெளிப்பாடாக நம் முன்னோர் வெளிப்படுத்தி இருக்கார்

நாம் தான் புரிந்து கொள்ளவிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s