ஆலவாய் அப்பனும் – ஆலங்குடியும் “

“ ஆலவாய் அப்பனும் – ஆலங்குடியும் “

ரெண்டும் ஒன்றே ஆம்

ரெண்டும் விஷம் இருக்கும் குண்டலினி இருப்பிடம் விளக்க வந்த புற வெளிப்பாடு , ஊராக சித்தரிக்கப்பட்டுளது

அதனால் இருவரும் ஆன்மா ஆவர்

வெங்கடேஷ்

No photo description available.

1Badhey Venkatesh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s