“ திருவடி தவ அனுபவம் “

“ திருவடி தவ அனுபவம் “   அசைவு ஒழித்து வருவதால் ,  தன்னை மறந்த அனுபவம் அளிக்கும் அது இன்பமாக இருக்கும் அமைதியாக இருக்கும் வெங்கடேஷ்

My blog Stats

My blog 1008petallotus.wordpress.com  stats Started 2015 Jan ஆண்டு  பதிவு பார்வையாளர் Year      Posts    Views      2015     530    16200 2016        10    11500 2017    1700    48500 2018    2550    650000 2019    1650    70000 2020    1400    87500 2021    1000   113500 BG Venkatesh