சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் எப்படி ??

சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் எப்படி ??

ஓரு மரங்கொத்திப் பறவை

சில சமயம் தன் குத்தும் அலகு   

மரத்தில் குத்தி அதிலே நின்றுவிடும்

அது மாதிரி

பார்வை ரெண்டும் குத்திட்டு நிற்க வேணும்

ஆடாமல் அசையாமல் நிற்க வேணும்

இதை ஆற்றில்

அவனுக்கு நல் அனுபவம் சித்தியாகுமே

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s