திருவடி பயிற்சி

இன்று 5.6.22 ஒருவர் திருவடி பயிற்சி பெற்றார்

திருச்சி

ரெண்டாம் கட்டம்

பாய்லர் தொழிற்சாலையில் பணி

சாலை அன்பர் உறவினர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s