“ விண்ணும் – மண்ணும் “

“ விண்ணும் – மண்ணும் “

 எப்படி வீட்டுக்கு வாசல்    இருக்கோ ??

அப்படியே விண்ணுக்கும் வாசல் இருக்கு

அதை திறந்து தான் உள் புகணும்

முன்னது எளிதாக திறந்துவிடலாம்

பின்னது எளிதல்ல

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s