“ ஆன்மா பெருமை “ 

“ ஆன்மா பெருமை “   

பூரணமான ஆன்மா

கண்டமாக இருக்கும் ஜீவனுக்கு

அளிக்கும் முக்கிய  உலகாயத செய்திகள் – ஞான விளக்கம்

துண்டு துண்டாகத் தான் இருக்கும்

அதை மாலை மாதிரி கோர்க்க வேணும்

அதுக்குள் போதும் போதும் என்றாகிவிடும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s