இரு முனை கத்தி

இரு முனை கத்தி

சுவாசம்

சுவாசித்தாலும் சாவோம்

ஆயுள் குறைந்து போவதால்

சுவாசிக்காவிட்டாலும் சாவோம்

உணவு

சாப்பிட்டாலும் சாவோம்

உடல் தேய்ந்து போவதால்

சாப்பிடாவிட்டாலும் சாவோம்

சக்தி கிடைக்காததால்

இயற்கையின் வினோதம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s