“கூடல் அழகர் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“கூடல் அழகர் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

மூன்று சூக்கும பொருட்கள்

சங்கமிக்கும் முக்கூடலில் விளங்கும்

ஆன்மா தான் கூடல் அழகர்

ஆன்மா அழகானது

அதனால் கூடல் அழகர்

இது உச்சி பெருமை

பெருமாள் தான் ஆன்மா

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s