திருவடி பயிற்சி

சென்ற வாரம் – மூவர் திருவடி பயிற்சி பெற்றார்

1 ரெண்டாம் கட்டம்

19 வயது இளைஞர்

ஐயர் – வேதம் படிக்கும் மாணவர்

2 வாசி பயிற்சி

மதுரை

3 வாசி – பரியங்கம்

விழுப்புரம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s