சிவயோகர்

சிவயோகர்

எட்டாத கொப்புக்கு ஏணி வைத்துப்

பூப்பறித்து முட்டாத பூசை செய்தேன்

பொருள் :

1008 இதழ்க்கமலத்து விளங்கும் ஆன்மாவுக்கு  வாசி பிடித்து ஏறி ஆன்மா ஆகிய மலரை அனுபவித்து ஆன்ம பூஜை செய்தேன்

மௌனம் தான் ஆத்ம பூஜை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s