“ பரங்கிரி – பரங்கிரி நாதர் சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ பரங்கிரி – பரங்கிரி நாதர் சன்மார்க்க விளக்கம் “

திருப்பரங்குன்றம் என்பதன் வட மொழி தான் பரங்கிரி

அதாவது , பர வெளியில் விளங்கும் குன்றம் தான் திருப்பரங்குன்றம் / பரங்கிரி  

இதை துரிய மலை எனவும் அழைப்பர்

திருப்பரங்குன்றம் – முருகனின் ஸ்தலம்  – ஆன்ம நிலை – அனுபவம்  

பரங்கிரி  நாதர் – அத்தலத்து தெய்வம் பெயர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s