இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

சதுரகிரியும் நான்மாடக்கூடலும் ஒன்றே ஆம்

சதுரம் – நாலு பக்கம் சுவர்  இருக்கும் மாடம்

ஆன்மா விளங்கும் உச்சி விளக்க வந்த புற வெளிப்பாடு தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s