ஞானியும் உலகமும்

பெண் :

Bestie crush

நண்பனுக்கு மேலே

காதலனுக்கு கீழே

ஆன்ம சாதகன் :

என் அனுபவம்

வாலைக்கு மேலே

மனோன்மணிக்கு கீழே

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s