மதுரை வாலைசாமி சித்தர் பாடல்

மதுரை வாலைசாமி சித்தர் பாடல்  

பீடம் இருப்பது மையத்திலே – பலி

பீடம் இருப்பதுங் குய்யத்திலே

மாடம் இருந்த சிவாலயத்தின் – மணி

விளக்கு இருக்குது ஞானப் பெண்ணே

விளக்கம் :

குய்யம்  = கழிவு கழிக்கும் இடம் – சிற்றன்பம் அனுபவிக்கும் இடம்

சரி ?? பின் அங்கு தான் பலி பீடம் இருக்கா ??

உலகம் கூறுவது இது தான்  – நல்ல சிரிப்பு இலையா ??

ஆனால் சித்தர் கூறும் இடம் சிரசில்

திரிவேணி சங்கத்தில் இருக்கு பலி பீடம் ஆகிய மௌன பீடம்

அதன் மேல் ஆன்ம ஜோதி ஆகிய மணி விளக்கு


வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s