“ மனிதனின் அகங்காரம் “

“ மனிதனின் அகங்காரம் “

1 காலை எழுந்தவுடன் நான் மலம் கழித்தேன் என்கிறார்

அது இயற்கை .

அந்த மலக்காற்று வேலை செய்ய – மலம் கழியுது

இதில் இவன் பங்கு என்பது ஏதுமிலை

2 இரவு தூக்கம்

தூங்குவதுக்கான சுரப்பு இரவில் சுரக்க தூக்கம் வருது

 இதில் இவன் பங்கு என்ன இருக்கு ??

ஆக எல்லாம் இயற்கையாக அதன் நேரத்துக்கு சரியாக நடக்குது

உள்ளிருக்கும் அமைப்பு செயல்பட , எல்லாம் உடல் இயக்கம் சரியாக  நடக்குது

ஆனால் மனிதன் நான் செய்தேன் – நான் தான் செய்தேன் என கர்விக்கிறான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s