“ திருவடி தவம் – பயன் வளர்ச்சி அனுபவம் “

“ திருவடி தவம் – பயன் வளர்ச்சி அனுபவம் “

“ ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் “

அதே மாதிரி தான்

தவத்தால் மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் மாறுதல் அடையணும்

மனதில்  ராக துவேஷம் நீங்கணும்

கருணை இரக்கம் தயவு ஒழுக்கம் ஓங்கணும்

உடல் சுத்தம் ஆகணும்

உறுப்புகள் புனரமைக்கப்படணும் -காயகல்பத்தால்

உடல் மென்மை ஆகணும்  

இது தவத்தின் சரியான பாதைக்கான அறிகுறி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s