திருவடி பயிற்சி

நேற்று ஒருவர் திருவடி பயிற்சி பெற்றார்.

வடலூர்

பணி கத்தார்.

ரெண்டாம் கட்டம்

54 வயது

இவர் மன வளக்கலை சித்த வித்தை பயின்றுளார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s