“ கண்மணி/ திருவடி தவம் பெருமை “

“ கண்மணி/ திருவடி தவம் பெருமை “

இருதயக்குகைக்குள் நுழையும் திறம் படைத்தோர்க்கு  

ஆன்மா வெட்ட வெளி தரிசனை ஆகும்

எலும்புக்குள் நுழையும் திறம் படைத்தோர்க்கு

 ஒளி தேகம் சித்தி ஆகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s