“ திருமந்திரமும் –  திருவருட்பாவும் “

“ திருமந்திரமும் –  திருவருட்பாவும் “   

திருமந்திரம்  :

சோதி இரேகைச் சுடரொளி தோன்றிடிற்

கோதில் பரானந்தம் என்றே குறிக்கொண்மின்

நேர்திகழ் கண்டத்தே நிலவொளி எய்தினால்

ஓதிய தன்னுடல் உன்மத்த மாமே.

திருவருட்பா :  வெண்ணிலாக்கண்ணி

 தன்னையறிந் தின்பமுற வெண்ணிலா வே – ஒரு
தந்திரநீ சொல்லவேண்டும் வெண்ணிலா வே.

கருத்து :

தன்னை  மறந்த இன்பம் அடைய வழி முறை கூறியவாறு

இரு ஞானியரும் ஒருமித்த கருத்து தான் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s