“ மனம் அடக்கும் தந்திரம் “

“ மனம் அடக்கும் தந்திரம் “

“ அடக்க நினைத்தால் அலையும்

அறிய நினைத்தால் அடங்கும் “

இது பழைய கதை

இது மனதை அடக்கத் தெரியாதவர் உரைத்தது

சுவாசம் வைத்து அடக்க நினைத்தால் மனமது  அலையும்

திருவடி /மெய்ப்பொருள்  கொண்டு தவம் ஆற்றில் அடங்கும்

இது உண்மை 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s