“ மேல் எப்படியோ அப்படி கீழ் “

“ மேல் எப்படியோ அப்படி கீழ் “

இமயமலையில்  நதிகள் கலக்கும்

பாகீரதியுடன் அலக்னந்தா நதிகள் கலக்கும்

அலக்நந்தாவுடன் மந்தாகினி கலக்கும்

நம் சிரசிலும்

மூலாக்கினியுடன் பரவிந்து ஒளி கலக்க வைக்கணும்

இது ஆன்ம சாதகனின் கடமையும் தர்மமும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s