“ மனம் அடக்கும் தந்திரம் “

“ மனம் அடக்கும் தந்திரம் “

சுவாசம் கொண்டு மனம் அடங்கினால் அடங்காது

உள் சுவாசமும் வெளி சுவாசம் இலாது

சுவாசத்தை முழுதாக அடக்கினால்

மனமது காணாது அடங்கிவிடும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s