“ தேனீ – ஈ “

“ தேனீ – ஈ “

 தேனீ தேன் மட்டுமே உண்ணும்

 ஈ எல்லாவற்றையும் – மலத்திலும் அமரும்

ஞானியர் தேனீ மாதிரி  – கண் எப்போதும் மேல்

சாமானியர் ஈ மாதிரி  – கண் உலகம் நோக்கி

தவம் ஆற்றுவோர் தேனீ

தவம் ஆற்றாது சடங்கில்  நிற்போர்  ஈ

எல்லா முறையிலும் மார்க்கத்திலும் சன்மர்க்கம் உட்பட

தேனீ ஈயிடம்  

மலம் விட தேன் சிறந்தது  என எத்தனை முறை விளக்கினாலும்

அதுக்கு விளங்குவதிலை   , ஏற்றுக்கொள்வதிலை

சடங்கில் நிற்போர் ஈ மாதிரி

தவம்  நிட்டை ஏதுமிலை

அன்னதானம் தயவு என வாய்மொழி மட்டும்

வாசி உருவாக்காமலே தலைப்பாகை அணிதல்

அருள் பெறாமலே அருள்நிதி பட்டம் சூட்டிக்கொள்ளுதல்

தயவுக்கு ஏறாமலே தயவு என பேர் வைத்துக்கொளல்

உலகம் எலாம் சடங்கு மயம் தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s