“ ஆன்ம சாதகன் இலக்கணம் “

“ ஆன்ம சாதகன் இலக்கணம் “

சிறு குழந்தைகள் அவர்க்கான டிவி சேனல்களை

Chutti Pogo channel

கண் இமைக்காமல்  வச்ச கண் வாங்காமல் பார்ப்பது போல்

ஆன்ம சாதகனும்

உச்சியை வச்ச கண் வாங்காமல் இமைக்காமல் பார்த்தபடி இருக்கணும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s