ஞானியும் சாமானியரும்

ஞானியும் சாமானியரும்

பின்னவர் :

மலரகிதர்

மலத்தால் மூடியவர்

இருள்

ஞானியர் :

அருளால் மூடியவர்

ஒளி

வெங்கடேஷ்

2You and 1 other

3 shares

Haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s