“ பர வாழ்வு – ஞான வாழ்வு  – ஞான யாத்திரை – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ பர வாழ்வு – ஞான வாழ்வு  – ஞான யாத்திரை – சன்மார்க்க விளக்கம் “

நாம்   சாதுக்கள் ??  தவசிகள்??  திருவண்ணாமலை – கிரி வலப்பாதையில்  வாழ்வதைக் கண்டிருப்போம்

பல ஆன்மீக மலைகளில் சதுரகிரி என அங்கும் வாழ்ந்து வருவர்

இதெலாம் புற வெளிப்பாடு தான்

அகத்தில்

பிரணவத்தில் அமையப்பெற்றிருக்கும்  இருதயக் குகை திறந்தும் , பிரமப்புழை திறந்து , அங்கு வாழும் வாழ்க்கை தான் உண்மையான   “ பர வாழ்வு – ஞான வாழ்வு “  ஆம்

இந்த வாழ்வு வாழ மேற்கொள்ளும் முயற்சி தவம்  தான் “  ஞான யாத்திரை  “

இப்படி பார்த்தால் ஒருவரும் இந்த விளக்கத்துக்கு அருகே வரமாட்டார்

எல்லாம் சடங்கு , வேஷம்   தான்

இது கோடியில் ஒருவர்க்குத் தான்

விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவரே உண்மையாக இருப்பர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s