“ ஆலால சுந்தரம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ ஆலால சுந்தரம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

இது அழகான பேர்

இதன் பொருள் :

ஆலாலம் – சு உச்சி – 1008இதழ்க் கமலம்

சுந்தரம் – ஆன்மா

அதாவது உச்சி விளங்கும்  ஆன்மா அழகாக இருப்பதால் , ஆலால சுந்தரம்/  ன் என பேர் வந்தது

சண்முக சுந்தரம் எனில் ??

சுக்கிலம் ஆறு பட்டை மணியாக நெற்றியில் ஜொலிக்கும் போது , அது காண , அழகாக இருப்பதால் , சண்முக சுந்தரம் என பேர் வந்தது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s